maandag 15 januari 2018

Spirituele economie - 3: Veld van spirituele actie

Spirituele actie is een van de twee steunpilaren van spiritualiteit, naast contemplatie. Contemplatie is voortdurend aandacht ontwikkelen voor en aandacht geven aan, en onophoudelijk vertrouwen kweken en blijven koesteren in het mysterie van de werkelijkheid. Dat mysterie is de spanningsvolle samenhang tussen de materiele en de immateriele werkelijkheid en tussen het kosmische en het menselijke karma. Spirituele actie is het niet aflatend medewerken met en bijdragen aan dat mysterie. In een vorig blog ben ik daar uitvoeriger op in gegaan.

Het gaat eigenlijk niet om twee zuilen naast elkaar. We moeten eerder denken aan twee naar elkaar toe welvende en zo een doorgangspoort vormende pilasters. Nog beter is het iets minder elegante beeld van een obilisk met stut. Spirituele actie is dan de omhoog wijzende obilisk, gesteund door een kruisbeer, de contemplatie. Of het beeld van een oprijzende kathedraal, het bouwwerk van spirituele actie, geschraagd door een omringende galerij van kruisberen, het geheel van de contemplatieve beoefening. De laatste twee beelden hebben te maken met het vraagstuk van de verhouding tussen actie en comtemplatie. De grote religieuze overleveringen hebben,wat boud beweerd, overwegend de nadruk gelegd op contemplatie, vaak zelfs religie aan contemplatie gelijkgesteld, en spirituele actie veronachtzaamd. Zulks vanwege een grote verlegenheid met met name de materiele werkelijkheid. Het spirituele vraagstuk van de verhouding tussen actie en contemplatie is in de religieuze geschiedenis te weinig doordacht. Dit heeft ons geen goed gedaan. De problemen van onze tijd, met het planeetvraagstuk als verreweg het grootste probleem, hangen met die verwaarlozing samen. Ik pleit dus voor het primaat van spirituele actie. Zeker nu.

Wat heeft dit met economie te maken? Wel, economie is een veld, zo niet het veld bij uitstek, van spirituele actie. Wij zijn geroepen tot spirituele actie, om het immateriele in het materiele tot uitdrukking te brengen. Economie heeft hier alle mee van doen. Er zijn meer velden van spirituele actie.  Economie is het veld van het ontwerpen, produceren, distribueren en consumeren van fysieke en psychsociale goederen en diensten ten behoeve van het leven en overleven van en van het genieten door mens en medemens. Bepaald een forse ingreep in de materiele werkelijkheid. Wij zijn in de loop van de tijd, al veel eerder zelfs dan toen we economie prioriteit zijn gaan geven in het publieke domein, dit veld volledig van het immateriele los gaan koppelen. De religieuze tradities hebben daar fiks aan mee gedaan, zo niet er het voortouw in genomen.
Het wordt tijd om op onze schreden terug te keren. De economie moet weer boven aan de publieke agenda komen te staan, maar dan vanuit een heel andere intentie.

donderdag 21 december 2017

Spirituele economie - 2.Economie

Het woord "economie" komt uit het klassieke Grieks. Het bestaat uit twee woordjes; "eco" en "nomie". "Eco" komt van "oikos" en "-nomie" komt van "nomos". "Oikos" beteken: paleis, woning, huis, verblijfplaats, vaderstad - of: hol, tent, vertrek, kamer - of: familie, geslacht, generatie. "Nomos" betekent: wet, wijze, gewoonte, vast gebruik, principe, conventie. Dit allemaal roterend en assemblerend zouden we kunnen zeggen dat economie, etymologisch gezien, zoveel betekent als: het besturen en regelen van een huishouden of een kleiner of groter leefverband.

De gangbare ideeen over wat economie is bewegen zich tussen twee polen. De ene pool is die van o.a. de milieuorganisaties. Milieuorganisaties hebben het bij oikos over de biologische omgeving die mensen, dieren, planten en mineralen met en voor elkaar vormen, over schone lucht en bodem, over schoon water, en over verantwoord gebruik door ons mensen van ruimten en grondstoffen. Dit is een ruime opvatting van oikos. De andere pool betreft een veel beperktere opvatting. Dat is die van de doorsnee economische wetenschappers en regelgevers van onze dagen die economie hebben laten verworden tot zoveel als zaken- en vermogensbeheer. Dit blijkt een ongezonde blikvernauwing, gezien de door ons mensen veroorzaakte  ernstige toestand waarin Planeet Moeder Aarde is komen te verkeren. Een toestand die we naief en onszelf verontschuldigend "klimaatverandering" zijn gaan noemen. Deze blikvernauwing is geleidelijk gegroeid. In ieder geval vanaf de tweede helft van de 18e eeuw, vanaf de tijd dus dat het economische denken en doen bovenaan is komen te staan op de publieke agenda. Ze zet zich nog steeds door. Gezien de huidige accentverschuiving van arbeid naar kapitaal en de vervaarlijk groeiende kloof tussen rijk en arm.

Het wordt de hoogste tijd dat we radicaal afstand nemen van het dominante economische denken en doen van centrale banken, economische planbureaus en econometrisch georienteerde planners en adviseurs. We moeten het ons eigen maken om economie te zien en te beleven als een project van samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle levende wezens die in een alles en allen doordringende onderlinge afhankelijkheid verkeren. En we moeten het ons eigen maken om onze aangestelde dan wel zelfbenoemde beleidsmakers daar indringend over aan te spreken.Dan kunnen nieuwe heilzamere ideeen ontstaan die handen en voeten kunnen krijgen naarmate ze meer worden gekoesterd en met elkaar gedeeld.

zaterdag 2 december 2017

Spirituele economie - 1. Inleiding

Laten we het de komende tijd over economie gaan hebben, over "de" economie.

De economie is behoorlijk gezakt uit de top van de publieke agenda. Voor het eerst sedert heel lange tijd. Voorafgaand aan WO-II heeft ze al zeker 100 jaar bovenaan gestaan in de publieke belangstelling, door het liberale reveille en zijn socialistische en communistische tegenhangers. Het verdrong toen het religieuze domein. Een heel ingrijpende gebeurtenis trouwens. Na WO-II eist de wederopbouw een jaar of tien alle gezamenlijke en individuele aandacht op. Die wederopbouw mondt uit in een decennialange orgie van materiele groei en expansie welke de publieke ruimte en de particuliere levenssfeer volledig gaat impregneren en absorberen. Daar komt in 2007 plots een eind aan. Want dan breekt er een economische crisis uit in de orde van grootte van die van 1933. Met daaroverheen en daarna nog eens de Griekenland- en de Euro-crisis.
Maar die hele lange tijd lang is de economie aan de orde van de dag gebleven.

Sedert in ieder geval 2015 nemen andere topics de hoogste agendaplekken over. Met name: het planeet- en klimaatvraagstuk, het vluchtelingenprobleem, en het populisme. Het maatschappelijke domein neemt het estafettestokje van het economische domein over. Dit is een opmerkelijke omslag. Het is nog maar de vraag of deze omslag van tijdelijke aard is.
Het populisme zou nog kunnen doorgaan voor een politieke en maatschappelijke tsunami, , zij het een heel heftige, die op gegeven moment wel weer gaat liggen. maar bij het planeetvraagstuk en het vluchtelingenprobleem zit dat waarschijnlijk toch anders.

Er zijn op mondiale schaal nogal wat mensen op de vlucht. De vluchtelingenstromen van na WO-II zijn er niets bij. Nu is er niet alleen een vlucht weg van plekken vol politieke, mentale, economische en fysieke onderdrukking en gewelddadigheid. Ook een vlucht naar voren naar plekken waar betrokkenen denken een nieuw en beter bestaan op te kunnen en te moeten bouwen, wat dat dan ook mag inhouden. We doen er goed aan er rekening mee te houden dat wat we op dit moment op dit gebied meemaken nog maar een begin is. Dat de mensheid behoorlijk op drift aan het raken is en dat dat lang kan gaan duren.

Want Planeet Moeder Aarde verkeert in levensgevaar. We hebben het in dit verband steeds naief en zonder benul en vrijblijvend over klimaatverandering. terwijl het feitelijk gaat om de manier waarop wij mensen met die planeet om zijn gaan springen. Met name sedert de tijd dat de economie aan de hoogste orde van de dag is gekomen. Alle levende wezens worden door onze omgang met de aarde en alles daarop, daarbinnen en daarboven bedreigd, inclusief wij mensen zelf. Het VN-IPCC en andere planeetagentschappen die daar verstand van hebben geven ons nog een paar decennia om een definitief ecologisch onheil af te wenden. Als ons dat lukt dan moeten we er al voor gezorgd hebben te weten hoe we het allemaal anders moeten gaan doen.

Zo komt de economie toch weer op de proppen en om de hoek kijken. Maar dan zal het moeten gaan om een andere economie. Een economie die we hier als spirituele economie nader willen verkennen.

woensdag 19 oktober 2016

Spiritueel Management Aanduidingen - 13 Slot - Centrale Waarden

Op drie manieren hebben we de laatste tijd opnieuw kennis kunnen maken met een diepgeworteld ego-mechanisme. September 2016 vernemen we van twee plannen met de planeet Mars en van een genetische revolutie. Ten eerste het plan "Mars One". Enkele Nederlandse ondernemers willen binnen tien jaar vier personen een nederzetting op Mars laten vestigen. Die moeten dan snel gezelschap krijgen van nog meer pioniers. Ze zullen geen van allen terug kunnen keren en allemaal op Mars spoedig sterven. Maar ze verwerven eeuwige roem en gaan ons laten zien wat grenzen verleggen nou echt is. Ten tweede de idee van Elon Musk, baas van autofabrikant Tesla, van zonnepanelenmaker Solar-City, en van ruimtevaartconcern SpaceX. Binnen 25 jaar wordt door een aantal kwartiermakers op Mars een zelfvoorzienende stad gebouwd en de komst voorbereid van een kolonie van 100 mensen en daarna van de hele mensheid. Problemen daarmee? Die zijn er zeker. Maar ze zijn er om op te lossen en ze worden ook opgelost! Maar het is de enige manier om als mensheid aan een gewisse aardse catastrofe te ontkomen. Ten derde de doorbraak van Jennifer Doudna te Berkeley met het genetisch modificatiesysteem CRISP-Cas, alias "genome editing". Daarmee kan dna in levende organismen, ook menselijke embryo's, worden veranderd als die organismen nog maar miniscule klompjes cellen zijn.

Het ego-mechanisme in kwestie luidt: wat we bedenken dat willen we, wat we willen dat kunnen we, en wat we kunnen dat moeten we. In deze volgorde kan speling zitten. Heel rechtlijnig en dwangmatig en in de aangegeven volgorde valt het te onderkennen in crimineel handelen. Nou zijn die Nederlandse ondernemers, mijnheer Elon Musk en mevrouw Jennifer Doudna zeker geen criminelen. In tegendeel. Ze hebben het beste met ons voor. Maar het mechanisme is bij hen net zo goed aan het werk en in handen van anderen kan het fataal uitpakken. Het gaat om een al heel oud ethisch filosofisch vraagstuk. Is er in deze een verschil tussen de uitvinding van het vuur of het wiel en die van kernenergie of geo-engineering? Wat we heden ten dage allemaal zijn gaan weten en kunnen begint heel waarschijnlijk de grenzen te raken zo niet te overschrijden van ons vermogen om met wil en bewustzijn en verantwoord en integer om te gaan met wat kosmos en planeet ons te bieden hebben en met wat we daaruit kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De Hand van God (12e eeuw) -
Fresco in de San Clemente -
Barcelona
Hier ligt vanaf nu en in de nabije toekomst de belangrijkste rol voor spiritueel management. In alle sectoren en domeinen. In politiek, economie, kunst, wetenschap, welzijn en zorg, onderwijs, en waar al niet. We grijpen opzettelijk en onopzettelijk op allerlei manieren in de materiele en karmische werkelijkheid in. We leven van en met de opbrengst van dat ingrijpen en maken er ook weer nieuwe middelen mee voor weer nieuwe opbrengsten. In de loop van de tijd , vooral sedert de komst van de moderne wetenschap, zijn we er steeds beter en slimmer in geworden. Onze afhankelijkheid van aarde en kosmos staat nog wel buiten kijf maar we gaan die afhankelijkheid steeds minder voelen en die afhankelijkheid geeft daardoor steeds minder de doorslag in ons denken, spreken en handelen. We zetten alleen maar alles om ons heen in steeds sneller tempo en steeds slagvaardiger naar onze hand

Meer dan ooit dreigen we daardoor naast onze schoenen te gaan lopen, uit balans te raken tussen vier tegenpolen in onze houding jegens en omgang met aarde en kosmos. Tussen eerbied en arrogantie, dankbaarheid en gretigheid, zorgvuldigheid en gewelddadigheid, en zorgzaamheid en onverschilligheid. Spiritueel management is het management dat daarvoor waakt en ons steunt in de verwerkelijking van die centrale waarden ten aanzien van aarde en kosmos: eerbied, dankbaarheid , zorgvuldigheid en zorgzaamheid. Niet  boude technologische plannen kunnen ons redden van die kosmische of planetaire catastrofe die ons inderdaad boven het hoofd hangt, maar dagelijkse spiritualisering van onze omgang met de werkelijkheid die ons uiteindelijk alleen maar gegeven is.

donderdag 14 juli 2016

Spiritueel Management Aanduidingen - 12. Terreinen van spirituele actieUit oogpunt van spiritualiteit en spiritueel management geldt het al langer. Maar de nu alles overheersende ecologische crisis maakt het onontkoombaar. Het gaat namelijk niet meer allereerst om klassiek-economische integratie en diversificatie, globalisatie en internationalisatie, specificatie en unificatie, dan wel innovatie of stratificatie, en al wat dies meer zij. Met winst, groei en arbeidssatisfactie e.d. als ultieme waarden. Het draait nu om nieuwe overstijgende bestemmingen en opdrachten in het kader van algehele duurzaamheid, gedeelde verantwoordelijkheid en individuele betrokkenheid. Met aandacht en ruimte voor en zorgvuldige ontwikkeling van samenhangend persoonlijk, interpersoonlijk, groepsmatig, en gezamenlijk denken, spreken en handelen.

Uiteindelijke waarden als deze gaan de zes dimensies van bedrijvigheid en werk die zich in onze tijd aftekenen in toenemende mate overkoepelen; de economische, de maatschappelijke, de culturele, de sociale, de persoonlijke, en de spirituele dimensie.

De economische dimensie is die waarop we materiele producten ontwerpen, maken, propageren, van informatie voorzien, vervoeren, aan de man brengen, gebruiken en op de een of andere manier terugsluizen naar hun bronnen. Op deze dimensie grijpen we het meest direct in in de fysieke werkelijkheid ten behoeve van ons zelf. Het is de dimensie waarop onze gezamenlijke bestemming en de persoonlijke opdrachten van velen van ons het meest direct aan de orde zijn. In onze klassieke economische ordening zijn ze allereerst toegewezen aan het formeel georganiseerde, juridisch vormgegeven en exclusief met winst- en groeioogmerk opererende bedrijf. Zoals: in de landbouw, de industrie, de mijnbouw, de waterbouw en de transportsector. Het winst- en groeioogmerk komt  steeds meer in discussie te staan.
Op de maatschappelijke dimensie stellen en scheppen we de voorwaarden waaronder verantwoorde economische productie mogelijk wordt en gestalte krijgt. In onze economisch-maatschappelijke ordening is die rol toebedacht aan veelsoortige formeel opgezette en juridisch vormgegeven zowel met als zonder winst- en groeioogmerk opererende instituten. Zoals: overheden en overheidsinstanties, de financiele en adviserende dienstverlening, en onderwijs en zorg.
De culturele dimensie wordt bediend door instellingen op de gebieden van kunst, wetenschap, filosofie, recreatie en toerisme, en niet te vergeten: sport. De fundamentele sportregels met name zijn van ongelooflijke betekenis geworden voor geweldloze gezags- en gedragsverhoudingen tussen personen en groepen die zich op de diverse domeinen bewegen.
De sociale dimensie is die van het gestructureerde al dan niet in juridische vorm gegoten en meestal zonder winstoogmerk opererende communicatie- en samenwerkingsverband binnen en tussen groepen en tussen individuen. Het is de wereld van het netwerk, het fysieke en het digitale netwerk. Fysieke netwerken kennen we al langer, zoals het nabuurschap, het wijkcontact en het lidmaatschapsverband. Digitale netwerken zijn nieuw. Ze vormen de wereld van het world wide web en van de sociale media. De digitale wereld groeit in onze dagen tegen de klippen op en is van steeds onmetelijker betekenis aan het worden. Ongebreideldheid en ongerichtheid zijn momenteel nog troef en de noodzaak tot ordening, regulering en plaatsbepaling is immens groot.
De persoonlijke dimensie is die van het leefverband. Mensen zijn persoonlijk op elkaar betrokken. Ze krijgen bij voorbeeld samen kinderen en voeden die samen op. Ze onderhouden, helpen en ondersteunen elkaar in het leven, in elkaars persoonlijke ontwikkeling, ook spiritueel, en in elkaars ontspanning. Zij strekt zich uit van gezin en familie of commune tot vriendenkring aan toe.


Theo van Doesburg
Contracompositie van dissonanten (1925)
Gemmente Museum Den Haag
Deze vijf  dimensies staan met elkaar in hierarchische verbinding. Het maatschappelijke staat allereerst ten dienste van het economische, het culturele allereerst ten dienste van het maatschappelijke en economische, en zo verder.
Maar vooral: ze raken steeds meer met elkaar verweven en op elkaar betrokken. Dat kunnen we bij voorbeeld zien aan de zich ontvouwende deeleconomie.  Onze klassieke overgeleverde uiteenlopende juridische en sociaal-economische reguleringen voor en op deze dimensies zijn ontoereikend en aan        fundamentele herziening toe.

Dan is de zesde dimensie: de spirituele. Zij neemt een geheel eigen plaats in. Er zijn organisaties, instellingen en groeperingen die zich hier nadrukkelijk mee bezighouden. Maar het spirituele is niet te stratificeren. Het omvat en doordringt echt alles. 

Als individuen komen we steeds meer voor de taak te staan om zowel spontaan als met wil en bewustzijn en in verantwoordelijkheidsgevoel voor dit geheel in dit geheel onze weg te zoeken en te bepalen en om dat telkens opnieuw te doen.

Herzien op: donderdag 28 juli 2016, donderdag18 augustus 2016

dinsdag 7 juni 2016

Spiritueel Management Aanduidingen - 11.Wankelend arbeidsbestel

De multinational is van oudsher het prototype van de organisatie en het bedrijf.
De klassieke organisatie- en managementleer is daar voor minstens 90% op gestoeld. Hoe zeer het ook stiller aan het worden is rondom deze leer en de businessschools waar zij de grondstof voor levert. Deze stilte weerspiegelt een wankelend arbeidsbestel.

Planeet Moeder Aarde -
NASA-ruimtefoto -
Apollovlucht juni 1969
Want de problematiek van de opwarming van de aarde, de klimaatverandering, de hantering van de uitstoot van broeikasgassen en de nog niet echt ontbrandde controverse tussen fossiele en duurzame energiebronnen,  doen ons  zo gebeitelde economische en bedrijfsorganisatorische bouwwerk op zijn grondvesten schudden. Hiermee vergeleken lijkt de financieel-economische crisis vanaf 2007 op een storm in een glas water. Het aandeel van vooral de internationaal opererende bedrijven in het ontstaan en de alarmerende groei van de gigantisch gebleken planetaire problematiek is prominent. Al is het zeker ook zo dat een aantal van hen al wat langer of  meer recentelijk zich aan het bezinnen zijn en nieuwe morele en technische stappen aan het bedenken en aan het zetten zijn.

Van de minder of niet internationaal opererende bedrijven komen er velen aan deze problematiek een aan de aanpak ervan niet zo toe. Zij worstelen nog steeds veel meer met traditionelere zij het zeker belangrijk blijvende vraagstukken als markten en marktaandelen, financiering, wenselijke producten en diensten, werkgelegenheid, en arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Of ze liggen ecologisch juist voor op de multinational met hun creativiteit en slagvaardigheid. De afstand die er altijd al heeft bestaan tussen het grootbedrijf enerzijds en het midden- en kleinbedrijf anderzijds lijkt dan ook een onoverbrugbare kloof te worden.

We zijn inhoudelijk en qua vormgeving beslist en dringend toe aan een herontwerp van het economische domein. Van de positie van dat domein ten opzichte van de andere domeinen, van bestaansrechten van organisaties en bedrijven, van hun eigenaarschappen, van de verhoudingen tussen stake- en shareholders, van de verdeling, verheldering en behartiging van verantwoordelijkheden, en van het wat en hoe van verantwoording afleggen via media en sociale media aan het grote publiek.

Onze gezamenlijke menselijke bestemming, onze persoonlijke opdrachten en de reikwijdte van werk zijn in het geding!

Herzien op: donderdag 18 augustus 2016

zaterdag 19 maart 2016

Spiritueel Management Aanduidingen - 9. Actie

Actie is: iets doen in en met en zelfs ingrijpen in de materiele werkelijkheid. Ze is van tweeƫrlei aard: bedrijvigheid of werk. Bedrijvigheid is actie zonder of vanuit ik-besef. Werk is spirituele actie, actie vanuit Zelfbewustzijn. Werk behoort tot onze gezamenlijke menselijke bestemming.

Alles wat we doen in en met de materiele werkelijkheid, groot of klein, langdurig of kortstondig, ingewikkeld of eenvoudig, fysiek of mentaal, licht of zwaar, verbaal of non-verbaal, consumptief of productief, betaald of onbetaald, in beroepsverband of particulier, individueel of collectief, kan bedrijvigheid zijn of werk. Dat is er aan de buitenkant niet aan af te zien. Het is enkel afhankelijk van de staat van bewustzijn waarin we iets doen.

Visser
fresco westkamer koopmanspaleis
Santorini Griekenland - 1000 BCE
Als we iets doen met weet van wat we aan het doen zijn en van wat we daarmee beogen en met oog voor hoe we dat het beste kunnen doen en voor hoe we daaraan beantwoorden dan wel van afwijken, dan zijn we bedrijvig met ik-besef. Vaak komen we daar niet aan toe en vaak hoeft dat ook niet. Ik-besef kan perfecte routine zelfs verstoren. Maar verantwoord handelen, handelen dat beantwoordt aan de eisen van de materiele werkelijkheid, wordt met ik-besef ontwikkeld en stoelt daarop.
We komen vaak niet verder dan bedrijvigheid zonder dan wel met ik-besef omdat we de neiging hebben om in ons ik bevangen te blijven; om wat we denken, voelen, willen en ons herinneren als norm te stellen voor onszelf en anderen, onszelf en anderen op te leggen. We denken daarmee ons geluk te halen, terwijl het de bron is van ongeluk, verzuim, falen en moreel kwaad.


De weg daaruit is ik-vrij bewustzijn. Dat is de functie van ons bewustzijn als de derde component van onze persoonsstructuur. Bewust zijn is: open staan voor andere belangen dan die we zelf hebben of menen te hebben, vertrouwen koesteren zonder de eis en de zekerheid dat aan onze verwachtingen moet en zal worden voldaan, toewijding aan wat ons te doen staat zonder inschatting en berekening, handelingsbereidheid zonder ons aan oogmerken en beoogde resultaten op gedwongen manier gebonden te voelen, aanvaarden van wat we tegenkomen en ons overkomt zonder er alsmaar iets van te vinden, eerbied en respect voor alle hulpmiddelen, procedures en materialen die ons gegeven zijn zonder de aanvechting tot beheersing, verlangen het goede en het juiste te doen zonder angst daar niet aan te voldoen of te kunnen voldoen. Deze opsomming van zeven kenmerken van ik-vrij bewustzijn is waarschijnlijk niet compleet. Ze zijn wel wezenlijk. Voor ieder van ons kunnen de accenten overigens anders liggen. Het gaat om bewustwording van ik-bevangenheid. Contemplatieve oefeningen als yoga en meditatie kunnen ons daarbij helpen. We kunnen spreken van Zelf-bewustzijn omdat naarmate we ons op deze wijze meer bewust worden de relatie met ons Zelf groeit, de diepste bron van werk en spirituele actie. Hier kunnen wij niets aan doen. Dit is genadegave.

Spiritueel management houdt is om in de omgang met de fysieke en psyco-sociale werkelijkheid spirituele actie en de transformatie van bedrijvigheid naar werk mogelijk te maken en te bevorderen.