Missie

Visie

Management en leiderschap dienen in de breedste en diepste zin, materieel en immaterieel, effectief te zijn. Dit kan alleen middels spiritueel management. Dat wil zeggen: management dat geworteld is in de geestelijke dimensie van de werkelijkheid en werkt vanuit geestelijke inspiratie en bewogenheid. En dat zich richt op de manifestatie van de geestelijke in de materiële werkelijkheid en op de afstemming op elkaar van het kosmische en menselijke karma.

Spiritueel management werkt vanuit een tweevoudige rationaliteit.
Sacrale rationaliteit. Denken en doen vanuit een geheel van verantwoorde en beproefde spirituele overtuigingen en praktijken waarmee alle betrokkenen hun  bedrijvigheid voortdurend en steeds weer opnieuw helemaal op elkaar afstemmen in dienst stellen van de werking en verwerkelijking van het mysterie van leven, wereld en kosmos.
Seculiere rationaliteit. Denken en doen vanuit een geheel van verantwoorde en beproefde organisatiekundige, managementkundige en economische inzichten en methoden gericht op het zowel commercieel als maatschappelijk en ecologisch verantwoord ontwikkelen, voortbrengen, verdelen en ge- en verbruiken van producten en diensten..

Wagenmenners -
Cyprus, 7e eeuw BCE -
Larnaka Museum Cyprus

Missie

Daartoe wil het SMC bevorderen

a. dat in denken en doen binnen en door organisaties en netwerken en alle daarbij betrokkenen twee typen overtuigingen en beoefeningen stelselmatig met elkaar verweven blijven raken: uitgangspunten en grondregels krachtens religieuze overleveringen, nieuwere spirituele inspiraties en daartoe geëigende mens- , wereld- en levensbeschouwingen, en  beproefde en voortdurend te herijken opvattingen en praktijken op de gebieden van economie, arbeid, management en organisatie.

b. En dat met name het ecologisch gezichtspunt in ruime zin steeds centraler komt te staan in alle overwegingen, communicaties, besluiten en handelingen van alle betrokkenen, in eerbied en dankbaarheid jegens de planeet aarde en in kritisch besef van de gevolgen voor de planeet aarde van de              
                                                         westerse   levensstijl en productiewijze.

Waarden

1. Onze materiële oorsprong en bestemming op het vlak van materiële en sociale winst en effectiviteit en onze immateriële oorsprong en bestemming op het vlak van geestelijke verwerkelijking staan altijd weer met elkaar op gespannen voet maar kunnen niet zonder elkaar tot volle wasdom komen.

2. Duurzaamheid betekent dat materiële winst en effectiviteit ten goede komen aan alle shareholders te samen. Deze uitgebalanceerde belangenbehartiging en - bevordering dienen gericht te zijn op verantwoord gebruik, beheer en behoud van leven, wereld en kosmos. Sedert de planeetcrisis is deze prioriteitsstelling onontkoombaar geworden.

3. In het westen is in de loop van de tijd de balans tussen contemplatie en actie ernstig in het ongerede geraakt in de richting van extreem materialistische actie. Uitzuivering van idee en praktijk van spirituele actie is nodig om de balans tussen contemplatie en actie te corrigeren, wellicht zelfs voor het eerst in de westerse geschiedenis tot stand te brengen.

4. De economische orde en haar bedrijven, instellingen en netwerken hebben sedert de industriële revolutie in de 18e eeuw het voortouw gekregen, genomen en tot op heden behouden bij de inrichting van en omgang met planeet en maatschappij. Zij staan als eersten voor de taak om hun manier van behartigen van die verantwoordelijkheid fundamenteel te herzien.

5. Het formele managementgezag van daartoe aangewezen personen en groepen heeft enkel een dienende rol ten aanzien van persoonlijk management. d.i. het persoonlijke denken, spreken en handelen en de persoonlijke sturing daarvan, op alle posities en geledingen en in alle aangelegenheden van organisaties en netwerken.

6. Een zich nog steeds ontwikkelend nieuw geestelijk, niet-positivistisch en niet-materialistisch bewustzijn wint nog wel voortdurend aan collectieve massa maar blijft toereikende individuele kracht ontberen. Toename van die individuele kracht is noodzakelijke voorwaarde om dat nieuwe collectieve bewustzijn tot volle gelding te laten komen en om de planeet voor alle levende wezens te behouden.

7. Ontwikkeling en toepassing van spiritueel management maken wezenlijk onderdeel uit van het noodzakelijke publieke debat over de samenhang tussen samenleving en religie, en over rol en betekenis van religie en spiritualiteit in en voor de samenleving.

Wegen

1. Het SMC wil vertrouwd aanspreekpunt zijn voor managers, directeuren, bestuurders en toezichthouder, en hun adviseurs, en voor informelere koersbepalers en koerszoekers, op top-, midden- en uitvoerend niveau.

2. In drie typen aanbiedingen: meditatieve couverts, werksessies en persoonlijke gesprekken.

3. Bijdragend aan: persoonlijke verdieping, verrijking en blikverruiming; feedback op eigen overtuigingen en opstellingen; persoonlijke inspiratie; nieuwe zienswijzen op anderszins vertrouwde zaken; antwoorden op persoonlijke vragen; voedingsstof voor dialoog en communicatie binnen en buiten werkverband; uitbreiding, bijstelling en verfijning van het eigen handelingsrepertoire.

4. Alle mogelijkheid biedend tot goede ontmoetingen met gelijk- en andersgezinden.

5. Met inhouden en werkwijzen die gestalte geven aan bovenstaande visie, missie en waarden.

*****