donderdag 14 juli 2016

Spiritueel Management Aanduidingen - 12. Terreinen van spirituele actieUit oogpunt van spiritualiteit en spiritueel management geldt het al langer. Maar de nu alles overheersende ecologische crisis maakt het onontkoombaar. Het gaat namelijk niet meer allereerst om klassiek-economische integratie en diversificatie, globalisatie en internationalisatie, specificatie en unificatie, dan wel innovatie of stratificatie, en al wat dies meer zij. Met winst, groei en arbeidssatisfactie e.d. als ultieme waarden. Het draait nu om nieuwe overstijgende bestemmingen en opdrachten in het kader van algehele duurzaamheid, gedeelde verantwoordelijkheid en individuele betrokkenheid. Met aandacht en ruimte voor en zorgvuldige ontwikkeling van samenhangend persoonlijk, interpersoonlijk, groepsmatig, en gezamenlijk denken, spreken en handelen.

Uiteindelijke waarden als deze gaan de zes dimensies van bedrijvigheid en werk die zich in onze tijd aftekenen in toenemende mate overkoepelen; de economische, de maatschappelijke, de culturele, de sociale, de persoonlijke, en de spirituele dimensie.

De economische dimensie is die waarop we materiele producten ontwerpen, maken, propageren, van informatie voorzien, vervoeren, aan de man brengen, gebruiken en op de een of andere manier terugsluizen naar hun bronnen. Op deze dimensie grijpen we het meest direct in in de fysieke werkelijkheid ten behoeve van ons zelf. Het is de dimensie waarop onze gezamenlijke bestemming en de persoonlijke opdrachten van velen van ons het meest direct aan de orde zijn. In onze klassieke economische ordening zijn ze allereerst toegewezen aan het formeel georganiseerde, juridisch vormgegeven en exclusief met winst- en groeioogmerk opererende bedrijf. Zoals: in de landbouw, de industrie, de mijnbouw, de waterbouw en de transportsector. Het winst- en groeioogmerk komt  steeds meer in discussie te staan.
Op de maatschappelijke dimensie stellen en scheppen we de voorwaarden waaronder verantwoorde economische productie mogelijk wordt en gestalte krijgt. In onze economisch-maatschappelijke ordening is die rol toebedacht aan veelsoortige formeel opgezette en juridisch vormgegeven zowel met als zonder winst- en groeioogmerk opererende instituten. Zoals: overheden en overheidsinstanties, de financiele en adviserende dienstverlening, en onderwijs en zorg.
De culturele dimensie wordt bediend door instellingen op de gebieden van kunst, wetenschap, filosofie, recreatie en toerisme, en niet te vergeten: sport. De fundamentele sportregels met name zijn van ongelooflijke betekenis geworden voor geweldloze gezags- en gedragsverhoudingen tussen personen en groepen die zich op de diverse domeinen bewegen.
De sociale dimensie is die van het gestructureerde al dan niet in juridische vorm gegoten en meestal zonder winstoogmerk opererende communicatie- en samenwerkingsverband binnen en tussen groepen en tussen individuen. Het is de wereld van het netwerk, het fysieke en het digitale netwerk. Fysieke netwerken kennen we al langer, zoals het nabuurschap, het wijkcontact en het lidmaatschapsverband. Digitale netwerken zijn nieuw. Ze vormen de wereld van het world wide web en van de sociale media. De digitale wereld groeit in onze dagen tegen de klippen op en is van steeds onmetelijker betekenis aan het worden. Ongebreideldheid en ongerichtheid zijn momenteel nog troef en de noodzaak tot ordening, regulering en plaatsbepaling is immens groot.
De persoonlijke dimensie is die van het leefverband. Mensen zijn persoonlijk op elkaar betrokken. Ze krijgen bij voorbeeld samen kinderen en voeden die samen op. Ze onderhouden, helpen en ondersteunen elkaar in het leven, in elkaars persoonlijke ontwikkeling, ook spiritueel, en in elkaars ontspanning. Zij strekt zich uit van gezin en familie of commune tot vriendenkring aan toe.


Theo van Doesburg
Contracompositie van dissonanten (1925)
Gemmente Museum Den Haag
Deze vijf  dimensies staan met elkaar in hierarchische verbinding. Het maatschappelijke staat allereerst ten dienste van het economische, het culturele allereerst ten dienste van het maatschappelijke en economische, en zo verder.
Maar vooral: ze raken steeds meer met elkaar verweven en op elkaar betrokken. Dat kunnen we bij voorbeeld zien aan de zich ontvouwende deeleconomie.  Onze klassieke overgeleverde uiteenlopende juridische en sociaal-economische reguleringen voor en op deze dimensies zijn ontoereikend en aan        fundamentele herziening toe.

Dan is de zesde dimensie: de spirituele. Zij neemt een geheel eigen plaats in. Er zijn organisaties, instellingen en groeperingen die zich hier nadrukkelijk mee bezighouden. Maar het spirituele is niet te stratificeren. Het omvat en doordringt echt alles. 

Als individuen komen we steeds meer voor de taak te staan om zowel spontaan als met wil en bewustzijn en in verantwoordelijkheidsgevoel voor dit geheel in dit geheel onze weg te zoeken en te bepalen en om dat telkens opnieuw te doen.

Herzien op: donderdag 28 juli 2016, donderdag18 augustus 2016