donderdag 26 november 2015

Spiritueel Management Aanduidingen - 6. De materiele en de geestelijke werkelijkheid

De spanning en samenhang tussen de immateriele en de materiele werkelijkheid is de meest fundamentele dualiteit-nondualiteit waar we in leven en werken en in samenleven en samenwerken mee te maken hebben. Ook al ziet het er zo uit dat we ons enkel continu bewegen in, bewogen worden door en bemoeienis hebben met de materiele werkelijkheid. Het gaat om de crux van spiritueel management.

De materiele werkelijkheid is de wereld van het waarneembare en het beheersbare, het veranderlijke en vergankelijke, de geconditioneerde werkelijkheid en de wereld van de verscheidenheid.
We kunne er drie lagen in onderkennen.
Allereerst de fysieke wereld. Alles wat we in en met ons lijf en met onze zintuigen en hun technologische verlengstukken kunnen aanraken, manipuleren en bewerken. Op de vierkante centimeter en kosmisch wijd en breed.
Dan het menselijk sociale en psychische, met alle daarvoor kenmerkende en daaraan verbonden individuele en maatschappelijke oogmerken en effecten. Persoonlijke en met anderen al dan niet gedeelde gedachten, gevoelens, strevingen en opgedane ervaringen met zaken als geluk, succes, welzijn, communicatie en democratie, en hun tegendelen natuurlijk.
Daaronder, daarboven en daaromheen is er het quantumfysische, het energetische en het paranormale.

De eerste laag herkennen we van ouds het meest als materiele werkelijkheid. De tweede laag vinden we doorgaans niet materieel omdat ze niet fysisch is. Maar ze is dat wel omdat we hierin en van hier uit het fysische ondergaan en sturen. De derde laag is ons het minst vertrouwd omdat ze ons in ons dagelijkse reilen en zeilen het meest ontgaat, voor ons nauwelijks stuurbaar is en ons ook met huiver kan vervullen. De New Age Beweging heeft er ten onzent veel oog voor gekregen en haar, vanwege haar minder makkelijk naspeurbare in werking en bewerkbaarheid vaak zelfs gelijkgesteld aan het geestelijke, het spirituele, het immateriele.
Spiritueel management concentreert zich vooral op de eerste twee lagen.

De geestelijke werkelijkheid is de wereld van het niet waarneembare en het niet beheersbare, van het onveranderlijke en het onvergankelijke het eeuwige en het ene. Ze gaat voor, achter, boven en onder het materiele verscholen, maar draagt en drijft haar en geeft haar betekenis. Het is een mysterie dat we niet rationeel kunnen doorgronden. Als we er open voor staan kunnen we het wel ervaren.

Een mysterie is het ook dat we met name in het westen dit mysterie hebben leren veronachtzamen. Met veel kwaad, lijden, in gebreke blijven en verzuim in allerlei vormen als gevolg. Spiritueel management is dan ook management dat de voorwaarden er voor schept dat we ons weer rekenschap gaan geven van de meest fundamentele spanning en samenhang: die tussen materiele en immateriele werkelijkheid, als mede voor onze gezamenlijke bestemming in deze.Afbeelding: Ivoren gedenkplaat - Salamis - 8e eeuw BCE