woensdag 29 juli 2015

Spiritueel Management - Aanduidingen - 2.Management

Herzien op: donderdag 28 juli 2016

Management is bepaald aan herwaardering toe. Het is in een wel heel kwaad daglicht komen te staan sedert de crisis die in 2007 tot uitbarsting kwam in de financiele wereld en vanuit de VS naar Europa is komen overwaaien. Sedertdien is management bijna synoniem geworden met hebzucht en zelfverrijking en met vernuftige kortzichtigheid en slim ritselen op de korte termijn. De manager is iemand geworden die noodzakelijk vervangen dient te worden. Met name het financiele bestel en het semipublieke domein hebben hier volop van doen spreken. Voordien had management meer een aura van verantwoord economisch en maatschappelijk hogepriesterschap en was de manager iemand die eeuwig en hooggeacht op zijn of haar post was en diende te blijven.

De termen management en manager stammen uit de wereld van de paardendressuur en komen uit het Frans ("manege"). Ook het Latijnse "manus" (= hand; denk aan: aan de hand leiden, en uit de hand voeren). Zo gezien is managen zoveel als het dresseren van paarden en mensen leren paardrijden. In de jaren tachtig van de 20e eeuw een geliefd model voor managementopvattingen en managementtrainingen. Evenals het hoeden van schapen trouwens. Je hoort er niets meer over in onze tijd. Wel jammer, want hier zitten een paar elementen in die hernieuwde aandacht verdienen. Zoals: zorg besteden aan en verzorgen van je dieren, kennis van en begrip voor en reactief en proactief inspelen op hun mooiere en moeilijker eigenschappen, en balans en afstemming zoeken en brengen tussen de kwaliteiten van mens en dier en hun wederzijdse belangen op kortere en langere termijn.
                                                                                         
Van belang is op het onderscheid tussen managen en leiding geven. Leiding geven is het managen van mensen, managen is het managen van zaken, d.i. alle andere wezenlijke componenten van organisatie en netwerk. Sedert we aan organisatie- en arbeidskunde doen is dit een soort richtingen strijd geworden; waar leg je het accent op, op mensen of op zaken? Mensen betekent dan doorgaans zo veel als medewerkers, en in zaken zijn dan merkwaardigerwijs klanten en leveranciers inbegrepen. Uiteindelijk zijn mensen en zaken nauw met elkaar verweven. Bij het managen van zaken kun je nooit om mensen heen en aan het managen van mensen zitten veel zakelijke kanten. Spiritueel management omvat beide.
                                                                                  

Vloermozaïek Circo Massimo in Miniatura -
Villa Romana del Casale (4e eeuw CE) -
Piazza Armerina Sicilia


Heel vaak wordt bij management gedacht aan het formele gezag in een organisatie of aan het minder geformaliseerde gezag in een netwerk, en aan de personen of groepen personen die aangewezen zijn of geacht worden dat gezag uit te oefenen. De meeste publiciteit in de media over management en managers is van deze idee doordrenkt. Terwijl het allereerst en met name gaat om een stuurproces.Alle handelen in organisatie en netwerk heeft een voorgrond en een achtergrond. De voorgrond: denken, spreken en handelen. De achtergrond: sturing geven aan dat denken, spreken en handelen.. Iedereen in organisatie of netwerk doet als het goed is beide. In die dubbele zin wordt door iedereen aan management gedaan, veel of weinig, bewust of meer onbewust, verantwoord of minder verantwoord. Spiritueel management omvat beide.*******************************************


Geen opmerkingen:

Een reactie posten